بزرگسال
کودک
2تا12سال
کودک
زیر2سال

زمانبندی پذیرش مسافر

کانتر پرواز 30 دقیقه قبل از پرواز بسته می شود و از پذیرش مسافران بعد از ساعت اعلام شده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

گیت خروج 15 دقیقه قبل از پرواز بسته خواهد شد.

هزینه بلیط مسافری که کارت پرواز خود را دریافت و به گیت خروجی مراجعه نکرده غیر قابل استرداد می باشد.

حضور مسافرین محترم توانخواه و ویلچری دو ساعت قبل از ساعت پرواز در ترمینال فرودگاه الزامی است.