تصویر روز

آخرین اخبار زاگرس

خط مشی هواپیمایی زاگرس

شرکت هواپیمایی زاگرس خط مشی سیستم مدیریت ایمنی خود را بر اساس استاندارد ICAO, Doc 9859 و الزامات سازمان هواپیمایی کشوری مدون نموده و همواره مدیریت ارشد شرکت برای خود از طرف هئیت مدیره و سلسله مراتب مدیریت به همه پرسنل شرکت، باورهای غیر محتاطانه و مخاطره امیز را که در درون امور کار ما نهفته است، تا سر حد امکان شناسایی و در تمام عملکردها، اقدامات، تصمیم گیری ها، رسیدگی ها و ...